Dma

stm32 SPI DMA通信の送信効率

STM32マイコンのSPI通信の実行速度について検証しました。 SPI clock = 10MHz, 通常送信(1バイトづつ断続)とDMA送信(連続)で、3 bytes送信時の比較です。